De versnelde energietransitie vraagt om een verschuiving van focus in het gezamenlijke aansluitproces. Het aantal aanvragen in verzwaringen van energie-aansluitingen neemt fors toe. Nederland wil van het gas af, en zet massaal in op duurzame energiebronnen.

Voor energie-aansluitingen is schaars
specialistisch technisch personeel vereist.

Voor media-aansluitingen is enkel
multimedia-geschoold personeel nodig.

Daarom vormen media-partijen (VodafoneZiggo / KPN en Delta Fiber) in Structin Noord de komende jaren geen onderdeel meer van de gezamenlijke aanleg van nutsvoorzieningen. Er worden separate multimedia-ploegen ingezet zodat de specialistische kennis die nodig is voor het sterk groeiende aantal energie-aansluitingen, wordt ingezet waar deze het hardst nodig is.

Let op: Deze situatie geldt nu enkel voor Structin Noord. Bij projecten met startdatum vanaf begin 2023 zal dit ook voor de overige percelen gelden.

Wat verandert er voor u?

In veel gevallen worden uw toekomstige aanleg- en aansluitwerken uitgevoerd

door twee aannemers.

  • In uw planning is dan afstemming met twee aannemers nodig.
  • Er is mogelijk een langere doorlooptijd nodig in de aanleg van de nutsvoorzieningen. 

Hoe nu verder?

  • Onze combi-projectleider bespreekt per project met u wat de impact van deze nieuwe situatie op uw lopende en nieuwe werken is.