AANPAK

Onder reconstructies verstaan we het verleggen of aanpassen van bestaande kabels en leidingen, naar aanleiding van initiatieven van derden.

Structin coördineert de reconstructieprojecten voor Liander, Dunea en Oasen (als deze gezamenlijk werk hebben binnen het project). Daarbij organiseert Structin het nutsoverleg en stuurt op het aanleveren van de juiste informatie om tot de uitvoer van het werk te komen.

Let op: De initiatiefnemer dient zelf de overige betrokken netbeheerders (zoals mediabedrijven) in te lichten en van informatie te voorzien (desgewenst kunnen deze netbeheerders, op aangeven van de initiatiefnemer, het nutsoverleg bijwonen).

Onderstaand een visualisatie van de processtappen Reconstructie

Combi-projectleider Reconstructies

Derk van Rhijn

Telefoon
+31 6 18969609

E-mail
d.vanrhijn@structin.nl

Vragen? Neem contact op met een van onze gebiedsmanagers